Skip to content

Zaprzyjaźnij się z siecią

Zwiększenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby w wieku 60 lat i więcej.

Projekt „Zaprzyjaźnij się z siecią” realizowany jest przez  Spółdzielnię Socjalną „SIMPULS”  w ramach zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, nr umowy 5270/2023/AKTYWNI+

Podstawowe informacje

Celem głównym projektu jest: zwiększenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby w wieku 60 lat i więcej.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie

GŁÓWNE REZULTATY PROJRKTU:

 • aktywizacja cyfrowa 40 seniorów
 • realizacja 80 godzin spotkań indywidualnych „Zaprzyjaźnij się z siecią”
 • realizacja 96 godzin szkoleń „Nowoczesny senior – nauka życia w świecie nowoczesnych technologii”;
 • realizacja 40 godzin warsztatów „Jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii”
 • nabycie podstawowych informacji nt. bezpieczeństwa i przekazywania informacji w sieci przez 40 osób starszych.

Uczestnicy

Grupa docelowa 40 osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego. W grupie docelowej min. 10% tj. 4 os. będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami. Osoby te są szczególnie narażone na możliwość wykluczenia cyfrowego z powodu ograniczeń związanych ze swoim stanem zdrowia, często rezygnują ze szkoleń czy też innych grupowych form wsparcia. Min. 70% tj. 28 os. będą stanowić kobiety, które rzadziej niż mężczyźni korzystają z nowoczesnych technologii.

 

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:SPOTKANIA INDYWIDUALNE
„Zaprzyjaźnij się z siecią”
– 1 spotkanie – 2h.

Spotkania z psychologiem będą miały na celu przedstawić seniorom jak nowe technologie, postęp cyfrowy wpływa na relacje międzyludzkie. Psycholog przedstawi zalety korzystania z internetu, telefonu czy tabletu w relacjach społecznych, ludzkich, a także zagrożenia jakie z tego tytułu wynikają ( m. in. uzależnienie, ograniczenie ruchu itp.).SZKOLENIE GRUPOWE
„Nowoczesny senior – nauka życia w świecie nowoczesnych technologii”
– 6 spotkań w wymiarze 4 h

Program zajęć obejmie m.in. komunikację elektroniczną (messenger, Skype, WhatsApp i inne); naukę zakładania poczty i pisanie e-maili; założenie profilu ePUAP i zasady korzystania; Internetowe Konto Pacjenta- założenie profilu, korzyści z korzystania, co to jest e-recepta, jak wykupić leki z e- recepty, eskierowanie –rejestracja do lekarza; PUE ZUS- sprawdzenie informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach; surfowanie w sieci (szukanie potrzebnych informacji oraz robienie zakupów), obsługę urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) i inne niezbędne zagadnienia potrzebne, aby obsługa komputera pomogła osobom 60+ w życiu codziennym.WARSZTATY UŚWIADAMIAJĄCE
„Jak bezpiecznie korzysta z
nowych technologii”
 
– 2 spotkania w wymiarze 5 h.

Działanie ma za zadanie edukowanie seniorów na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. Na warsztatach zostaną omówione zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz wyjaśnione jakie są to zagrożenia i jakie mogą mieć konsekwencje. Przykładowe zagadnienia: ochrona hasła i prywatności, bezpieczeństwo w sieci Wi-Fi, bezpieczeństwo transakcji online, rozpoznawanie zagrożeń w postaci wiadomości e-mail, telefonów lub innych prób oszustwa online, bezpieczne zasad korzystania z bankowości elektronicznej oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego. Podczas zajęć przedstawione zostaną również sposoby działania oszustów na wnuczka czy policjanta. Seniorom zostaną również zaprezentowane instruktażowe filmy dotyczące schematu działania oszustów oraz tego, jak należy zachować się w takiej sytuacji. W ramach realizacji działania Spółdzielnia nawiąże współpracę z Komendą Policji w celu wydelegowania Pracownika do udziału i wsparcia trenera podczas warsztatów.Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, pendrive),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Rekrutacja

Prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie od 1.07.2023 do 30.10.2023 lub wcześniej w przypadku zrekrutowania 100% założonych uczestników. Informacja o rozpoczęciu procesu rekrutacji będzie dostępna dla wszystkich potencjalnych uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

Biuro projektu:

 1. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
Tel. 533 555 547

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content