Deklaracja Dostępności
Spółdzielnia Socjalna ”SIMPULS” siedzibą w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.simpuls.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.01.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2023 r.

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • skalę szarości
  • podkreślenie linków
  • czytelna czcionka
  • widoczny fokus.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Sykuła, adres poczty elektronicznej: biuro@simpuls.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48533555547.

Informacje na temat procedury

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

podaj swoje dane,

wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

wskaż sposób kontaktu,

określ dogodny dla Ciebie sposób przedstawienia informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo).

Dostępność architektoniczna
ul. Mełgiewska 2, 20-204 Lublin

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Mełgiewskiej. Do wejścia prowadzi droga pozbawiona barier architektonicznych.
Budynek jest ogólnodostępny.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej..
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, który oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dojazd do budynku:

Możliwy dojazd komunikacją miejską (autobus, trolejbus) liniami 2, 22, 57 (przystanki: Turystyczna Leclerc 01 i Turystyczna Leclerc 02 usytuowane przy ulicy Turystycznej) oraz liniami: 1, 5, 22, 34, 36, 39, 47, 52, 150 (przystanki: Montażowa 01 i Montażowa 02 usytuowane przy ulicy Mełgiewskiej)

Przed wejściem do budynku i w jego najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.