Skip to content

reSTART zawodowy

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Projekt „Restart zawodowy” realizowany jest przez  Spółdzielnię Socjalną „SIMPULS”  w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. „Działamy razem” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY;
Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.
Wartość dofinansowania: 398 061,68 zł
Wartość całego projektu: 473 325,68 zł

Podstawowe informacje

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie oraz poprawa dotychczasowej sytuacji zawodowej u 32 osób należących do grupy docelowej osiągnięta od 01.04.2023 do 31.03.2024 poprzez realizację kompleksowego wsparcia dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

 

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: min. 12 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych po odbyciu 3 – miesięcznego stażu zawodowego

Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 32 osób (18 kobiet i 14 mężczyzn) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa lubelskiego, w tym:

• 20% tj. 6 osób stanowią osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

• 40% tj. 12 osób  stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;

• 100% tj. 32 osoby stanowią osoby bierne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy;

 

Szczególnie zapraszamy:

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

• osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

• osoby długotrwale bezrobotne

 

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 

 1. Doradztwo zawodowe – przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (6 godzin/osoba, 3 spotkania x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa dla każdego UP). W ramach zadania dla każdego UP opracowane zostaną Indywidualne Plany Drogi Życiowej i Zawodowej (IPDŻiZ). Każdy uczestnik projektu zostanie szczegółowo zdiagnozowany przez doradcę zawodowego w zakresie m.in. jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb szkoleniowych,

motywacji, osobowości, relacji z innymi, nastawienia oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zakres: badanie stopnia oddalenia od rynku pracy, kwalifikacji, motywacji, samodzielności uczestników, mocne i słabe strony

 

 

 1. Indywidualne warsztaty aktywizacji (24 godzin/osoba, 12 spotkań x 2h zegarowe indywidualnych warsztatów dla każdego UP). Warsztaty będą miały na celu rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji miękkich, umiejętności odnalezienia się na rynku pracy: komunikacja, autoprezentacja, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w pracy indywidualnej; metody zdobywania informacji zawodowych, metody podnoszenia kwalifikacji i kompetencji; aktywne metody poszukiwania pracy, analizy sytuacji na rynku pracy, wymogi pracodawców stawiane przed pracownikami, rozmowy rekrutacyjne, radzenie sobie ze stresem.

 

 1. Szkolenia zawodowe. W ramach zadania,każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych (120h zegarowych/na grupę 8 osobową).

W ramach projektu przewidziano do realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy” 120 h (60 h moduł branżowy, 60h moduł ICT) oraz szkolenie „Specjalista ds. sprzedaży” 120 h (60 h moduł branżowy, 60h moduł ICT).

 

 

 1. Pośrednictwo pracy (6 godzin/osoba, 3 spotkania x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa dla każdego UP). Celem zadania jest badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjne

 

 1. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba)– Każdy z uczestników weźmie udział w 3 miesięcznym stażu dostosowanym do jego możliwości, przy uwzględnieniu zdobytych kwalifikacji, tak, aby osoby te nie były dyskryminowane i mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 •  stypendium szkoleniowe (8,85/h netto)
  •    stypendium stażowe (1532,44 zł brutto/ miesiąc)
  •    zwrot kosztów dojazdu
  •    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  •    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
  •    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  •    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
  •    materiały dydaktyczne (podręcznik).
  •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  •    zaświadczenie o ukończeniu staży
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem

Rekrutacja

 • Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły – 4 grup po min. 8 os. każda

  • 04-10.2023 r okresu rekrutacji do projektu;

  na terenie woj. lubelskiego w oparciu o regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem, który dojedzie w miejsce wskazane przez os. zainteresowaną udziałem w projekcie, w celu zapewnienia pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji i na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

   

  Proces rekrutacji do projektu będzie składać się z czterech etapów:

  Etap 1 Ocena formalna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie zerojedynkowej. Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone przez potencjalnego uczestnika dokumenty rekrutacyjne są kompletne oraz czy zostały poprawnie wypełnione. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych dodatkowo na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy każdy/a z Kandydat/ka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie tj. czy:

  – jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

  – posiada status osoby pozostającą bez zatrudnienia;

  – zamieszkuje (w rozumieniu KC) teren województwa lubelskiego

  – jest osobą w wieku aktywności zawodowej

   

  W przypadku uchybień formalnych Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatem w celu uzupełnienia danych w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uzupełnienia kandydat zostanie odrzucony.

  Etap 2 Kryteria dodatkowo punktowane (przy równiej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń). Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna przydzieli każdemu/ej z Kandydatów/tek na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu dodatkowe punkty za przynależność do poniższej grupy:

  –  osoba z wykształceniem średnim i niższym – 10 pkt.

  –  osoba z doświadczeniem zawodowym 2 lata lub mniej – 5 pkt.

  –  osoby w wieku 45+ – 5 pkt.

  – kobiety – 10 pkt.

   

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o zwrot kosztów dojazdu (dokumenty składane po zakończeniu danych zajęć):

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

 

Przydatne linki:

 

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

Biuro projektu:
ul.Mełgiewska 2
20-209 Lublin

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
Telefon +48 533 555 547

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content