Skip to content

ICT? Czemu nie!

Celem głównym projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DigComp 2.2., potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym ECCC, przez co najmniej 80 Osób (44K,36M) spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, tj. 80% spośród 100 UP (55K,45M), w okresie 01.01.2024-31.12.2024 r.

Projekt „ICT? Czemu nie! ” jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SIMPULS w partnerstwie z Biznes Plus Ewa Torój w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

Podstawowe informacje

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • osoby pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • osoby posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z 04.03.2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

W rezultacie realizacji projektu, kwalifikacje cyfrowe uzyska co najmniej 80 osób (44K,36M). Osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.06: EFS+.CP4.G–Wspieranie uczenia się przez całe życie(…).

Realizacja egzaminów zewnętrznych przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu 10.6 „WLWK-PLGCR01–Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu.

 

Rezultaty projektu trwale wpłyną na ograniczenie barier równości płci. Projekt przewiduje działania na rzecz przełamywania stereotypów i promowania równości szans osób z grupy docelowej, co trwale zmieni sposób myślenia i postępowania UP, którzy promować będą w/w postawy w swoich środowiskach. Uzyskanie kwalifikacji pozytywnie wpłynie na motywację UP, ich ambicje oraz wzrost wiary we własne możliwości.

 

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 100 osób (55 kobiet, 45 mężczyzn) spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • osoby pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • osoby posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie:

 • osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z 04.03.2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 1. Indywidualna diagnoza oraz stworzenie indywidualnego raportu obejmującego plan dalszych działań:
 • Spotkanie 1 – przed szkoleniem z doradcą – zbadanie potrzeb osób
  z uwzględnieniem kompetencji społecznych, posiadanych kwalifikacji, dalszej aktywności zawodowej, zmiany obecnej sytuacji społeczno – zawodowej (określenie posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji). W oparciu o tę diagnozę przygotowany zostanie indywidualny raport obejmujący plan dalszych działań, dopasowana zostanie również tematyka szkolenia – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2 h zegarowe;

·         Spotkanie 2 – w trakcie szkolenia z doradcą – zbadanie robionych postępów – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2 h zegarowe;

·         Spotkanie 3 – po zakończeniu szkolenia z doradcą – podsumowanie tego co udało się zrealizować, nad czym należy jeszcze popracować, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2h zegarowe.

 

 1. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się, zgodna z wynikami audytu umiejętności

Szkolenia cyfrowe na pełnym poziomie „A” dla 100 osób (10 grup po 10 osób), w wymiarze 60 h dydaktycznych szkolenia na osobę (12 spotkań po 5 h dydaktyczne, średnio 2-3 razy w tygodniu), obejmujące
5 obszarów DigComp 2.2:

 • Informacja i dane
 • Komunikacja i współpraca
 • Tworzenie treści cyfrowych
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów;

Na zakończenie, każdy UP otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane są:

•    poczęstunek podczas zajęć
•    profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały szkoleniowe (długopis, zeszyt),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt)

 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    możliwość uzyskania Certyfikatów zewnętrznych ECCC potwierdzających uzyskanie kwalifikacji cyfrowych, rozpoznawalnych i uznawanych w danym środowisku, sektorze lub branży.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w sposób ciągły od dnia 1 stycznia 2024 r. do momentu zamknięcia listy uczestników grup szkoleniowych oraz list rezerwowych na terenie gmin województwa lubelskiego.

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona zgodnie z zasadą równości szans ( w tym równości płci) i niedyskryminacji. W sytuacji, gdy do projektu zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami, cały zakres wsparcia zostanie dostosowany do ich potrzeb.

 

Rekrutacja, prowadzona będzie w oparciu o Regulamin projektu. Dokumenty rekrutacyjne–dostępne będą w biurze i na stronie: www.simpuls.pl

 • Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 2;
 • Ankieta rekrutacyjna – załącznik nr 3;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 4, Organizator Projektu dopuszcza możliwość przedłożenia na innym wzorze, pod warunkiem ujęcia na nim wszystkich wymaganych informacji – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej (dotyczy tylko osób zarejestrowanych w urzędzie pracy) – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo) – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Dokument nadający numer PESEL w przypadku osób, którym udzielono czasowej ochrony w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 roku – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnościami lub inny równoważny dokument – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Etapy rekrutacji:

 

1. Złożenie kompletu w/w dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do biura: osobiście i/lub pocztą i/lub dla OzN  przez tel./mailowo z późniejszym potwierdzeniem;

 

2. sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym tj. poprawności wypełniania dokumentów oraz spełnienia kryteriów grupy docelowej;

3. przeprowadzenie diagnozy umiejętności mający na celu sprawdzenie czy kandydat spełnia warunki udziału w projekcie oraz określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych (weryfikacja w oparciu o dane z formularza zgłoszeniowego, wstępny wywiad oraz testy umiejętności);

4. weryfikacja w oparciu o kryteria punktowe (przy jednoczesnej liczbie punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń):

a) motywacja do udziału w projekcie – weryfikacja na podstawie ankiety oceniającej potrzebę nauki (np. zwiększenie szans na znalezienie pracy, awans zawodowy, zmiana miejsca pracy itp.) oraz sytuację na rynku pracy (możliwość podnoszenia kwalifikacji w dotychczasowym miejscu pracy, satysfakcja z zajmowanej pozycji); ocena punktowa od 0 do 10 pkt.

b) kryteria wynikające z diagnozy grupy docelowej

ü  płeć – kobietom zostanie zagwarantowane min. 55 % miejsc; dodatkowe 5 punktów

ü  wiek – os. starsze (w wieku 60 plus) dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby z niepełnosprawnościami dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby o niskich kwalifikacjach dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby dorosłe korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony – dodatkowe 5 pkt.

 

Etap ten wyłoni 100 osób (55K, 45 M), utworzonych zostanie dziesięć 10-cio osobowych grup, sporządzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa. 

 

Ogłoszenie wyników: Kandydaci zostaną  poinformowani telefonicznie/mailowo o wynikach rekrutacji.

 

Równość Szans

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości. Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

 

Przydatne linki:

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin (I piętro, pokój nr 9)

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00

Godziny przyjmowania klientów: 8:00-16:00

Tel. 533 555 547

 

Biuro projektu:

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin (I piętro, pokój nr 9)

Tel. 533 555 547

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content