Wzmocnienie oferty Spółdzielni Socjalnej Simpuls na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Wzmocnienie oferty Spółdzielni Socjalnej Simpuls na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Podstawowe informacje

Tytuł projektu: Wzmocnienie oferty Spółdzielni Socjalnej Simpuls na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Wysokość dofinansowania: 170 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach  programu :„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025

 

Umowa nr 281/DES/KPO/2023

 

Cel projektu realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną SIMPULS jest zgodny z celem głównym programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, którym jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Cel wpisuje się w Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez zakup minikoparki, zatrudnienie nowego pracownika oraz wprowadzenie do oferty nowych usług.

 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wzmocnienie potencjału zarówno technicznego jak i instytucjonalnego Spółdzielni. W przypadku potencjału technicznego zakup minikoparki rozbuduje dotychczasowy park maszynowy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wprowadzenie nowych usług, a także skrócenie czasu realizacji dotychczas oferowanych

jak również zmniejszenie kosztów.

 

Zrealizowany zakup:

 

Minikoparka WACKER NEUSON EZ 36

 

ICT? Czemu nie!

ICT? Czemu nie!

Celem głównym projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DigComp 2.2., potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym ECCC, przez co najmniej 80 Osób (44K,36M) spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, tj. 80% spośród 100 UP (55K,45M), w okresie 01.01.2024-31.12.2024 r.

Projekt „ICT? Czemu nie! ” jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SIMPULS w partnerstwie z Biznes Plus Ewa Torój w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

Podstawowe informacje

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • osoby pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • osoby posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z 04.03.2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

W rezultacie realizacji projektu, kwalifikacje cyfrowe uzyska co najmniej 80 osób (44K,36M). Osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.06: EFS+.CP4.G–Wspieranie uczenia się przez całe życie(…).

Realizacja egzaminów zewnętrznych przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu 10.6 „WLWK-PLGCR01–Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu.

 

Rezultaty projektu trwale wpłyną na ograniczenie barier równości płci. Projekt przewiduje działania na rzecz przełamywania stereotypów i promowania równości szans osób z grupy docelowej, co trwale zmieni sposób myślenia i postępowania UP, którzy promować będą w/w postawy w swoich środowiskach. Uzyskanie kwalifikacji pozytywnie wpłynie na motywację UP, ich ambicje oraz wzrost wiary we własne możliwości.

 

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 100 osób (55 kobiet, 45 mężczyzn) spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • osoby pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • osoby posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie:

 • osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z 04.03.2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 1. Indywidualna diagnoza oraz stworzenie indywidualnego raportu obejmującego plan dalszych działań:
 • Spotkanie 1 – przed szkoleniem z doradcą – zbadanie potrzeb osób
  z uwzględnieniem kompetencji społecznych, posiadanych kwalifikacji, dalszej aktywności zawodowej, zmiany obecnej sytuacji społeczno – zawodowej (określenie posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji). W oparciu o tę diagnozę przygotowany zostanie indywidualny raport obejmujący plan dalszych działań, dopasowana zostanie również tematyka szkolenia – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2 h zegarowe;

·         Spotkanie 2 – w trakcie szkolenia z doradcą – zbadanie robionych postępów – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2 h zegarowe;

·         Spotkanie 3 – po zakończeniu szkolenia z doradcą – podsumowanie tego co udało się zrealizować, nad czym należy jeszcze popracować, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass – na każdego Uczestnika/-czkę przypada 2h zegarowe.

 

 1. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się, zgodna z wynikami audytu umiejętności

Szkolenia cyfrowe na pełnym poziomie „A” dla 100 osób (10 grup po 10 osób), w wymiarze 60 h dydaktycznych szkolenia na osobę (12 spotkań po 5 h dydaktyczne, średnio 2-3 razy w tygodniu), obejmujące
5 obszarów DigComp 2.2:

 • Informacja i dane
 • Komunikacja i współpraca
 • Tworzenie treści cyfrowych
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów;

Na zakończenie, każdy UP otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane są:

•    poczęstunek podczas zajęć
•    profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały szkoleniowe (długopis, zeszyt),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt)

 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    możliwość uzyskania Certyfikatów zewnętrznych ECCC potwierdzających uzyskanie kwalifikacji cyfrowych, rozpoznawalnych i uznawanych w danym środowisku, sektorze lub branży.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w sposób ciągły od dnia 1 stycznia 2024 r. do momentu zamknięcia listy uczestników grup szkoleniowych oraz list rezerwowych na terenie gmin województwa lubelskiego.

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona zgodnie z zasadą równości szans ( w tym równości płci) i niedyskryminacji. W sytuacji, gdy do projektu zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami, cały zakres wsparcia zostanie dostosowany do ich potrzeb.

 

Rekrutacja, prowadzona będzie w oparciu o Regulamin projektu. Dokumenty rekrutacyjne–dostępne będą w biurze i na stronie: www.simpuls.pl

 • Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 2;
 • Ankieta rekrutacyjna – załącznik nr 3;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 4, Organizator Projektu dopuszcza możliwość przedłożenia na innym wzorze, pod warunkiem ujęcia na nim wszystkich wymaganych informacji – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej (dotyczy tylko osób zarejestrowanych w urzędzie pracy) – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo) – oryginał nie starszy niż 30 dni od jego wydania;
 • Dokument nadający numer PESEL w przypadku osób, którym udzielono czasowej ochrony w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 roku – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnościami lub inny równoważny dokument – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Etapy rekrutacji:

 

1. Złożenie kompletu w/w dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do biura: osobiście i/lub pocztą i/lub dla OzN  przez tel./mailowo z późniejszym potwierdzeniem;

 

2. sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym tj. poprawności wypełniania dokumentów oraz spełnienia kryteriów grupy docelowej;

3. przeprowadzenie diagnozy umiejętności mający na celu sprawdzenie czy kandydat spełnia warunki udziału w projekcie oraz określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych (weryfikacja w oparciu o dane z formularza zgłoszeniowego, wstępny wywiad oraz testy umiejętności);

4. weryfikacja w oparciu o kryteria punktowe (przy jednoczesnej liczbie punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń):

a) motywacja do udziału w projekcie – weryfikacja na podstawie ankiety oceniającej potrzebę nauki (np. zwiększenie szans na znalezienie pracy, awans zawodowy, zmiana miejsca pracy itp.) oraz sytuację na rynku pracy (możliwość podnoszenia kwalifikacji w dotychczasowym miejscu pracy, satysfakcja z zajmowanej pozycji); ocena punktowa od 0 do 10 pkt.

b) kryteria wynikające z diagnozy grupy docelowej

ü  płeć – kobietom zostanie zagwarantowane min. 55 % miejsc; dodatkowe 5 punktów

ü  wiek – os. starsze (w wieku 60 plus) dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby z niepełnosprawnościami dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby o niskich kwalifikacjach dodatkowe 5 pkt.

ü  osoby dorosłe korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony – dodatkowe 5 pkt.

 

Etap ten wyłoni 100 osób (55K, 45 M), utworzonych zostanie dziesięć 10-cio osobowych grup, sporządzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa. 

 

Ogłoszenie wyników: Kandydaci zostaną  poinformowani telefonicznie/mailowo o wynikach rekrutacji.

 

Równość Szans

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości. Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

 

Przydatne linki:

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin (I piętro, pokój nr 9)

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00

Godziny przyjmowania klientów: 8:00-16:00

Tel. 533 555 547

 

Biuro projektu:

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin (I piętro, pokój nr 9)

Tel. 533 555 547

Zaprzyjaźnij się z siecią

Zaprzyjaźnij się z siecią

Zwiększenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby w wieku 60 lat i więcej.

Projekt „Zaprzyjaźnij się z siecią” realizowany jest przez  Spółdzielnię Socjalną „SIMPULS”  w ramach zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, nr umowy 5270/2023/AKTYWNI+

Podstawowe informacje

Celem głównym projektu jest: zwiększenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby w wieku 60 lat i więcej.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie

GŁÓWNE REZULTATY PROJRKTU:

 • aktywizacja cyfrowa 40 seniorów
 • realizacja 80 godzin spotkań indywidualnych „Zaprzyjaźnij się z siecią”
 • realizacja 96 godzin szkoleń „Nowoczesny senior – nauka życia w świecie nowoczesnych technologii”;
 • realizacja 40 godzin warsztatów „Jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii”
 • nabycie podstawowych informacji nt. bezpieczeństwa i przekazywania informacji w sieci przez 40 osób starszych.

Uczestnicy

Grupa docelowa 40 osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego. W grupie docelowej min. 10% tj. 4 os. będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami. Osoby te są szczególnie narażone na możliwość wykluczenia cyfrowego z powodu ograniczeń związanych ze swoim stanem zdrowia, często rezygnują ze szkoleń czy też innych grupowych form wsparcia. Min. 70% tj. 28 os. będą stanowić kobiety, które rzadziej niż mężczyźni korzystają z nowoczesnych technologii.

 

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:SPOTKANIA INDYWIDUALNE
„Zaprzyjaźnij się z siecią”
– 1 spotkanie – 2h.

Spotkania z psychologiem będą miały na celu przedstawić seniorom jak nowe technologie, postęp cyfrowy wpływa na relacje międzyludzkie. Psycholog przedstawi zalety korzystania z internetu, telefonu czy tabletu w relacjach społecznych, ludzkich, a także zagrożenia jakie z tego tytułu wynikają ( m. in. uzależnienie, ograniczenie ruchu itp.).SZKOLENIE GRUPOWE
„Nowoczesny senior – nauka życia w świecie nowoczesnych technologii”
– 6 spotkań w wymiarze 4 h

Program zajęć obejmie m.in. komunikację elektroniczną (messenger, Skype, WhatsApp i inne); naukę zakładania poczty i pisanie e-maili; założenie profilu ePUAP i zasady korzystania; Internetowe Konto Pacjenta- założenie profilu, korzyści z korzystania, co to jest e-recepta, jak wykupić leki z e- recepty, eskierowanie –rejestracja do lekarza; PUE ZUS- sprawdzenie informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach; surfowanie w sieci (szukanie potrzebnych informacji oraz robienie zakupów), obsługę urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) i inne niezbędne zagadnienia potrzebne, aby obsługa komputera pomogła osobom 60+ w życiu codziennym.WARSZTATY UŚWIADAMIAJĄCE
„Jak bezpiecznie korzysta z
nowych technologii”
 
– 2 spotkania w wymiarze 5 h.

Działanie ma za zadanie edukowanie seniorów na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. Na warsztatach zostaną omówione zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz wyjaśnione jakie są to zagrożenia i jakie mogą mieć konsekwencje. Przykładowe zagadnienia: ochrona hasła i prywatności, bezpieczeństwo w sieci Wi-Fi, bezpieczeństwo transakcji online, rozpoznawanie zagrożeń w postaci wiadomości e-mail, telefonów lub innych prób oszustwa online, bezpieczne zasad korzystania z bankowości elektronicznej oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego. Podczas zajęć przedstawione zostaną również sposoby działania oszustów na wnuczka czy policjanta. Seniorom zostaną również zaprezentowane instruktażowe filmy dotyczące schematu działania oszustów oraz tego, jak należy zachować się w takiej sytuacji. W ramach realizacji działania Spółdzielnia nawiąże współpracę z Komendą Policji w celu wydelegowania Pracownika do udziału i wsparcia trenera podczas warsztatów.Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, pendrive),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Rekrutacja

Prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie od 1.07.2023 do 30.10.2023 lub wcześniej w przypadku zrekrutowania 100% założonych uczestników. Informacja o rozpoczęciu procesu rekrutacji będzie dostępna dla wszystkich potencjalnych uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

Biuro projektu:

 1. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
Tel. 533 555 547

reSTART zawodowy

reSTART zawodowy

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Projekt „Restart zawodowy” realizowany jest przez  Spółdzielnię Socjalną „SIMPULS”  w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. „Działamy razem” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY;
Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.
Wartość dofinansowania: 398 061,68 zł
Wartość całego projektu: 473 325,68 zł

Podstawowe informacje

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie oraz poprawa dotychczasowej sytuacji zawodowej u 32 osób należących do grupy docelowej osiągnięta od 01.04.2023 do 31.03.2024 poprzez realizację kompleksowego wsparcia dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

 

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: min. 12 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych po odbyciu 3 – miesięcznego stażu zawodowego

Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 32 osób (18 kobiet i 14 mężczyzn) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa lubelskiego, w tym:

• 20% tj. 6 osób stanowią osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

• 40% tj. 12 osób  stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;

• 100% tj. 32 osoby stanowią osoby bierne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy;

 

Szczególnie zapraszamy:

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

• osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

• osoby długotrwale bezrobotne

 

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 

 1. Doradztwo zawodowe – przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (6 godzin/osoba, 3 spotkania x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa dla każdego UP). W ramach zadania dla każdego UP opracowane zostaną Indywidualne Plany Drogi Życiowej i Zawodowej (IPDŻiZ). Każdy uczestnik projektu zostanie szczegółowo zdiagnozowany przez doradcę zawodowego w zakresie m.in. jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb szkoleniowych,

motywacji, osobowości, relacji z innymi, nastawienia oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zakres: badanie stopnia oddalenia od rynku pracy, kwalifikacji, motywacji, samodzielności uczestników, mocne i słabe strony

 

 

 1. Indywidualne warsztaty aktywizacji (24 godzin/osoba, 12 spotkań x 2h zegarowe indywidualnych warsztatów dla każdego UP). Warsztaty będą miały na celu rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji miękkich, umiejętności odnalezienia się na rynku pracy: komunikacja, autoprezentacja, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w pracy indywidualnej; metody zdobywania informacji zawodowych, metody podnoszenia kwalifikacji i kompetencji; aktywne metody poszukiwania pracy, analizy sytuacji na rynku pracy, wymogi pracodawców stawiane przed pracownikami, rozmowy rekrutacyjne, radzenie sobie ze stresem.

 

 1. Szkolenia zawodowe. W ramach zadania,każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych (120h zegarowych/na grupę 8 osobową).

W ramach projektu przewidziano do realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy” 120 h (60 h moduł branżowy, 60h moduł ICT) oraz szkolenie „Specjalista ds. sprzedaży” 120 h (60 h moduł branżowy, 60h moduł ICT).

 

 

 1. Pośrednictwo pracy (6 godzin/osoba, 3 spotkania x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa dla każdego UP). Celem zadania jest badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjne

 

 1. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba)– Każdy z uczestników weźmie udział w 3 miesięcznym stażu dostosowanym do jego możliwości, przy uwzględnieniu zdobytych kwalifikacji, tak, aby osoby te nie były dyskryminowane i mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 •  stypendium szkoleniowe (8,85/h netto)
  •    stypendium stażowe (1532,44 zł brutto/ miesiąc)
  •    zwrot kosztów dojazdu
  •    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  •    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
  •    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  •    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
  •    materiały dydaktyczne (podręcznik).
  •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  •    zaświadczenie o ukończeniu staży
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem

Rekrutacja

 • Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły – 4 grup po min. 8 os. każda

  • 04-10.2023 r okresu rekrutacji do projektu;

  na terenie woj. lubelskiego w oparciu o regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem, który dojedzie w miejsce wskazane przez os. zainteresowaną udziałem w projekcie, w celu zapewnienia pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji i na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

   

  Proces rekrutacji do projektu będzie składać się z czterech etapów:

  Etap 1 Ocena formalna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie zerojedynkowej. Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone przez potencjalnego uczestnika dokumenty rekrutacyjne są kompletne oraz czy zostały poprawnie wypełnione. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych dodatkowo na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy każdy/a z Kandydat/ka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie tj. czy:

  – jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

  – posiada status osoby pozostającą bez zatrudnienia;

  – zamieszkuje (w rozumieniu KC) teren województwa lubelskiego

  – jest osobą w wieku aktywności zawodowej

   

  W przypadku uchybień formalnych Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatem w celu uzupełnienia danych w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uzupełnienia kandydat zostanie odrzucony.

  Etap 2 Kryteria dodatkowo punktowane (przy równiej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń). Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna przydzieli każdemu/ej z Kandydatów/tek na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu dodatkowe punkty za przynależność do poniższej grupy:

  –  osoba z wykształceniem średnim i niższym – 10 pkt.

  –  osoba z doświadczeniem zawodowym 2 lata lub mniej – 5 pkt.

  –  osoby w wieku 45+ – 5 pkt.

  – kobiety – 10 pkt.

   

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o zwrot kosztów dojazdu (dokumenty składane po zakończeniu danych zajęć):

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Priorytetem Spółdzielni Socjalnej „SIMPULS” jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości Nasze działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

 

Przydatne linki:

 

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS”

Biuro projektu:
ul.Mełgiewska 2
20-209 Lublin

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
Telefon +48 533 555 547